Cum se susţin gradele didactice în aceste vremuri!

Grade didactice

Iată care sunt cele mai noi modificări ale legislaţiei în ce priveşte susţinerea gradelor didactice

Definitivat

Perioada concediului de maternitate, precum și perioada suspendării cursurilor ca urmare a declarării stării de urgență/alertă se consideră vechime la catedră pentru cadrele didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ.

Despre examen

În sesiunea 2020, structura examenului este următoarea: etapa I – eliminatorie, curprinzând: susţinerea a cel puțin unei inspecții de specialitate/recunoașterea notei obținute la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru didactic calificat; evaluarea portofoliului profesional. Etapa a II-a, proba finală, cuprinzând o probă scrisă.

Aceasta se organizează pe data de 22 iulie 2020, centru de examen fiind Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Ploiești.

Inspecţiile de specialitate

În anul școlar 2019-2020, candidații care nu au susținut prima inspecție de specialitate în cadrul examenului, pot solicita inspectoratului școlar recunoașterea notei obținute la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru didactic calificat.

Solicitarea se transmite în scris inspectoratului școlar, până la data de 5 iunie 2020, candidații precizând unitatea de învățământ în care a fost susținută inspecția pentru care solicită recunoașterea, precum și nota obținută / calificativul obținut la inspecție (În județul Prahova avem 19 cadre didactice aflate în această situație.

Aceștia au depus deja cererea pentru recunoașterea notei).

Recunoașterea/echivalarea inspecției, la solicitarea candidaților, se realizează până la data de 12 iunie 2020.

Candidații înscriși la examen în sesiunea 2020, care au notă de promovare la inspecția susținută/recunoscută, transmit comisiei, spre evaluare, portofoliul profesional în format electronic/în format letric, până la data de 12 iunie 2020.

Calcularea mediei

Media aritmetică a notelor finale la inspecţie şi portofoliu să fie minimum 8, dar nu mai puţin de 7 la fiecare dintre probele respective; candidaților cărora li s-au efectuat ambele inspecții, li se consideră, în vederea calculării mediei aritmetice, cea mai mare dintre notele obținute la cele două inspecții de specialitate.

Distanţare şi la „def”!

Repartizarea în săli a candidaților care susțin examenul în sesiunea 2020 se face cu respectarea măsurilor de distanțare fizică, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

Într-o sală de examen pot susține proba scrisă un număr de maximum 10 candidați. Comisia de examen județeană poate dispune orice măsură suplimentară consideră necesar a fi luată pentru protejarea sănătății candidaților, în acord cu reglementările legale în vigoare la data susținerii probei scrise.

Calcularea notei

În sesiunea 2020 a examenului, nota obţinută la examen se calculează după formula: ND=(2NI+NP+7NS)/10, unde: ND este nota la definitivat, NI este nota la inspecție (respectiv cea mai mare dintre notele la cele două inspecții de specialitate obținute de candidatul care a susținut ambele inspecții), NP este nota la portofoliu, NS este nota la proba scrisă, toate notele fiind obținute de candidat în sesiunea de examen curentă. Nota minimă de promovare a examenului este 8 (opt).

Gradul II

Perioada concediului de maternitate, precum și perioada de suspendare a cursurilor ca urmare a declarării stării de urgență/alertă sunt considerate vechime la catedră.

Pentru candidații programați pentru efectuarea primei inspecții curente în anul școlar 2019-2020, inspecția poate fi susținută și în anul școlar 2020-2021, anul școlar în care depun dosarul de înscriere.

Înscrieri

În anul școlar 2020-2021, pentru seria 2021-2023, termenul de depunere a dosarelor de înscriere se prelungește până la data de 1 decembrie 2020.

Pentru sesiunea 2020, candidaților care nu au susținut inspecția specială li se va acorda, prin recunoaștere și echivalare, nota 10 – dacă la una dintre inspecțiile curente candidatul a obținut calificativul „foarte bine” sau nota 9 – dacă la ambele inspecții curente candidatul a obținut calificativul „bine”.

Inspecția specială nu poate fi efectuată în perioada concediului de creștere a copilului, a concediului fără plată și în perioada de suspendare a cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar.

Susţinere probelor

Pentru sesiunea de examen 2020, candidații la obținerea gradului didactic II susțin o singură probă, scrisă, care conține elemente de pedagogie și de psihologie, precum și elemente din metodica specialității.

Pentru sesiunea 2020, proba scrisă va fi susținută, în baza planificării fiecărui centru de perfecționare, cu respectarea condițiilor speciale de distanțare socială minimă și securitate sanitară, în conformitate cu actele normative care reglementează cu privire la prevenirea infecției cu coronavirusul SARS-CoV-2.

Gradul I

În anul școlar 2020-2021, candidații pentru gradul didactic I, din seria 2021-2023, pot programa prima inspecție curentă (IC1) în același an în care se depune dosarul de înscriere, dar anterior depunerii acestuia.

Candidații din seria 2019-2021 pot programa a doua inspecție curentă (IC2) în semestrul I al anului școlar 2020-2021, după avizarea și depunerea lucrării metodico-științifice, și pot susține inspecția specială și lucrarea metodico-științifică în semestrul II al aceluiași an școlar.

În anul școlar 2020-2021, pentru seria 2021-2023, termenul de depunere a dosarelor de înscriere se prelungește până la 1 decembrie 2020.

În anul școlar 2019-2020, candidații din seria 2018-2020 care nu au susținut inspecția specială nu mai susțin această inspecție.

În perioada suspendării cursurilor, susținerea lucrării metodico-științifice pentru acordarea gradului didactic I se desfășoară online, până la data de 12 iunie 2020, în prezența comisiei de examinare, având componența aprobată de direcția de specialitate din Ministerul Educației și Cercetării.

Desfășurarea online a susținerii lucrării metodico-științifice se înregistrează integral și se arhivează la dosarul candidatului, la nivelul centrului de perfecționare.